chakrasok

  1. Muladhara
  2. Svadisthana
  3. Manipura
  4. Anahata
  5. Visuddha
  6. Ajna
  7. Sahasrara